គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ថ្នាក់ទី១២ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ការសង់ក្រាប

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ថ្នាក់ទី១២ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ការសង់ក្រាប

Confira គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ថ្នាក់ទី១២ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ការសង់ក្រាប e outros destaques imperdíveis. Aproveite shows, lançamentos e o melhor conteúdo musical online - Tube MP3: Músicas, Novidades e Vídeos Musicais


Detalhes

 • អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
  6. អថេរភាព និង ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
  ប្លង់សិក្សាអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
  1/ ដែនកំណត់
  2/ ទិសដៅអថេរភាព
  ក/ ដេរីវេទីមួយ
  ខ/ លីមីតចុងដែនកំណត់
  គ/ អាស៊ីមតូត
  ឃ/ តារាងអថេរភាព
  3/ ក្រាប
  ក/ ចំណុចប្រសព្វក្រាប និង អ័ក្សទាំងពីរ
  (តារាងតម្លៃលេខ)
  ខ/ ចំណុចរបត់(ដេរីវេទី២)
  បើមាន
  គ/ សង់ក្រាប
  លំហាត់៖ 𝑓 ជាអនុគមន៍កំណត់ចំពោះ 𝑥∈ℝ ដែល
  𝑓_((𝑥) )=−𝑥−2+(4𝑒^𝑥)/(𝑒^𝑥+1)
  តាងដោយក្រាប 𝐶 ។
  ១. គណនាលីមីតlim┬(𝑥→−∞)⁡〖𝑓_((𝑥) ) 〗 និងlim┬(𝑥→+∞)⁡〖𝑓_((𝑥) ) 〗 រួចរកអាស៊ីតតូតទ្រេត
  នៃក្រាប ខាង𝑥→−∞។ បង្ហាញថា 𝑦=−𝑥+2 ជាអាស៊ីតតូតទ្រេត
  នៃក្រាប ខាង𝑥→+∞ ។
  ២. គណនា𝑓_((𝑥))^′ ហើយបង្ហាញថា 𝑓_((𝑥))^′≤0 រួចសង់តារាងអថេរភាព ។
  ៣. រកកូអរដោនេ 𝑂 ជាចំណុចរបត់ រួចបង្ហាញ𝑂ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់
  ខ្សែកោង 𝐶 ។
  ៤. គណនា𝑓_((3)) រួចសង់ក្រាប ហើយដោះស្រាយវិសមីការ
  (4𝑒^𝑥)/(𝑒^𝑥+1)≥𝑥+2
  តាមក្រាប ។


  បញ្ជីចាក់ អនុគមន៍អ៊ិចប៉ូណង់ស្យែល
  https://bit.ly/tisaexpo

Top Music

Gusttavo Lima - DESEJO IMORTAL (Ao vivo no Mineirão)
1.8K views

Gusttavo Lima - DESEJO IMORTAL (Ao vivo no Mineirão)

Gusttavo Lima Oficial
Pedro Paulo & Alex e @anacastelaoficial - Ia Dar Bom (Clipe Oficial)
983 views

Pedro Paulo & Alex e @anacastelaoficial - Ia Dar Bom (Clipe Oficial)

Pedro Paulo e Alex
Amado Batista - SE NÃO FOR POR AMOR - DVD "Em Casa"
709 views

Amado Batista - SE NÃO FOR POR AMOR - DVD "Em Casa"

Amado Batista
WALBRO WA & WT series Carburetor Rebuild Repair Clean Carb Kit K10-WAT sears
677 views

WALBRO WA & WT series Carburetor Rebuild Repair Clean Carb Kit K10-WAT sears

DIY Tinker
MC SACI - APAIXONADA EM NIKE feat. MC PRETCHAKO | DJ LUCAS DE PAULA, DJ MACK
480 views

MC SACI - APAIXONADA EM NIKE feat. MC PRETCHAKO | DJ LUCAS DE PAULA, DJ MACK

Mc Saci
Una Aventura - Los K Ramones (Sesión En Vivo)
462 views

Una Aventura - Los K Ramones (Sesión En Vivo)

Los K Ramones
Gusttavo Lima - Na Hora de Amar (Spending My Time) - DVD O Embaixador (Ao Vivo)
440 views

Gusttavo Lima - Na Hora de Amar (Spending My Time) - DVD O Embaixador (Ao Vivo)

Gusttavo Lima Oficial
MC Rhamon - Visão de Cria (Video Clipe) GSOUL Produções
414 views

MC Rhamon - Visão de Cria (Video Clipe) GSOUL Produções

Gsoul Produções
MC Lipi - Corpo e Alma (Love Funk) Chris Beats
379 views

MC Lipi - Corpo e Alma (Love Funk) Chris Beats

Love Funk
Carly Pearce - If My Name Was Whiskey (Lyric Video)
362 views

Carly Pearce - If My Name Was Whiskey (Lyric Video)

AC Music
Cristiano Araújo - É com ela que eu estou (DVD in The Cities) [Vídeo Oficial]
353 views

Cristiano Araújo - É com ela que eu estou (DVD in The Cities) [Vídeo Oficial]

Cristiano Araújo
BRILHO DO VERDIN - MANO DEMBELE - FURIA - REMIX MC BIM - BREGA FUNK
335 views

BRILHO DO VERDIN - MANO DEMBELE - FURIA - REMIX MC BIM - BREGA FUNK

Ritmo Das Comunidades